A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

Adatvédelem Rendben!

Adatvédelmi tájékoztató

az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján

A Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő a www.burosesgombocz.hu weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

 

A www.burosesgombocz.hu honlapot működtető adatkezelő:

 

Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda

 

 • Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lph. 1.em. 2.
 • Adószám:  18109702-2-43
 • Telefonszám: +36 30 4172131
 • E-mail cím: info@burosesgombocz.hu
 • Honlap: www.burosesgombocz.hu
 • Képviselő: Dr. Bűrös László (a továbbiakban Adatkezelő)

 

Adatfeldolgozó a Tárhelyszolgáltatónk: 

 

 • Cégnév: UpSolution Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1/C
 • Cégjegyzékszám: 02-09-075346
 • Adószám: 14255296-2-02
 • Képviselő: Papp Tamás József, ügyvezető
 • E-mail cím: info@upsolution.hu
 • Honlap: www.upsolution.hu

 

A tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott személyes adatokat.

 

Adatkezelési tevékenysége:  a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

Adatfeldolgozó a könyvelőiroda:

 • Cégnév: SOLDE Kft
 • Székhely: 1161 Budapest, Rákospalotai határút 31. 
 • Cégjegyzékszám: 01-09-904865
 • Adószám: 14462375-2-42
 • Képviselő: Füstös Júlia
 • Telefonszám: + 36 1 362 1674
 • Fax: + 36 1 302 8217
 • E-mail cím: soldekft@gmail.com
 • Honlap: nincs

 

A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és adózási kötelezettségek teljesítése céljából.

 

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése

 

Kezelt adatok köre:

 • az érintett vezeték- és keresztneve;
 • a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező, vagy az érintett megadja);

 

Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. év végéig

 

 1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük.
 2. Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 3. Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
 4. Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 5. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
 6. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.
 7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
  ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
 8. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az info@burosesgombocz.hu emailben vagy a Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.  postacímen.

 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

PDF VÁLTOZAT LETÖLTÉSE

Kapcsolat

Etiam ornare diam eget risus iaculis interdum. Fusce pharetra accumsan interdum. Proin nec ante ligula. Vivamus vestibulum elit sem, vitae scelerisque nunc sagittis a.